Oostvaardersveld Lelystad
home   /   oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen


De Oostvaardersplassen is een uniek natuurgebied in Nederland, gelegen tussen Almere en Lelystad in de provincie Flevoland. Dit gebied heeft een interessante geschiedenis die nauw samenhangt met de drooglegging van de Flevopolders en het Nederlandse waterbeheer.


Oorsprong en Ontstaan

 1. Drooglegging van de IJsselmeerpolders (1950-1968):
  • Het gebied dat nu de Oostvaardersplassen vormt, ontstond na de drooglegging van de Zuidelijke Flevopolder in 1968. Deze drooglegging maakte deel uit van het Zuiderzeewerken-project, een grootschalig plan om het Zuiderzeegebied te beheren en te ontwikkelen door middel van inpoldering.
 2. Ontwikkeling als natuurgebied (1968-1975):
  • Na de drooglegging was het gebied aanvankelijk bestemd voor industrie en landbouw. Echter, vanwege de slechte bodemgesteldheid bleek het gebied ongeschikt voor deze doelen.
  • In plaats daarvan werd besloten om de Oostvaardersplassen te laten ontwikkelen tot een natuurgebied. Dit leidde tot het ontstaan van een unieke wetlands-omgeving, waar zich al snel verschillende planten- en diersoorten vestigden.


Ontwikkeling en Beheer

 1. Natuurlijke Dynamiek:
  • Het gebied kreeg de kans om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen, zonder ingrijpen van de mens. Dit leidde tot de vestiging van grote groepen vogels, zoals de lepelaar en de grote zilverreiger, en de ontwikkeling van uitgestrekte rietvelden en moerasgebieden.
 2. Introductie van Grote Grazers (1980-heden):
  • Vanaf de jaren 1980 werden grote grazers, zoals het Heckrund, het konikpaard en het edelhert, ge├»ntroduceerd om het landschap open te houden en te voorkomen dat het dichtgroeit met bos. Deze dieren spelen een cruciale rol in het behoud van de biodiversiteit en het dynamische karakter van het gebied.


Controverses en Debat

 1. Ecologische vraagstukken:
  • De Oostvaardersplassen zijn vaak onderwerp van discussie geweest, vooral met betrekking tot het beheer van de grote grazers. Tijdens strenge winters ontstond er publieke en politieke onrust over het welzijn van de dieren, die te maken kregen met voedseltekorten en sterfte. Dit leidde tot hevige debatten over het wel of niet bijvoeren van de dieren en het natuurlijke versus actieve beheer van het gebied.
 2. Internationale Betekenis:
  • Ondanks de controverse wordt de Oostvaardersplassen internationaal erkend als een belangrijk natuurreservaat en voorbeeld van rewilding, waarbij natuur zichzelf kan ontwikkelen zonder veel menselijke interventie. Het gebied trekt jaarlijks veel bezoekers en natuurfotografen vanwege zijn unieke landschappen en rijke fauna.


Toekomst en Beheer

De toekomst van de Oostvaardersplassen ligt in het vinden van een balans tussen natuurbeheer en dierenwelzijn. Er zijn plannen en beleidsmaatregelen in ontwikkeling om het gebied op een duurzame manier te beheren, waarbij zowel de ecologische waarde als het welzijn van de dieren gewaarborgd blijft.
In de komende jaren zal het beheer zich blijven richten op het behouden van de biodiversiteit en het bevorderen van natuurlijke processen, terwijl er ook rekening wordt gehouden met maatschappelijke en ethische vraagstukken rondom dierenwelzijn.