Mistige ochtend Oostvaardersveld Lelystad
home   /   voorwaarden

Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VOOR BEDRIJVEN EN CONSUMENTEN Pieter Bosch fotografie onderdeel van  Endless Webdesign VOF

 
Gebruiker van deze voorwaarden is Endless webdesign V.O.F., Kvk-nummer 39070408, gevestigd te Dronten aan De Drieslag 30, 8251 JZ, tel. 0321 - 336321, tevens handelend onder de naam Pieter Bosch fotografie en hierna te noemen: Gebruiker.
 
Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 
 • Opdrachtgever: rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever  hebben te gelden als Opdrachtgever van Gebruiker.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening.
 • Aanvullende overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Opdrachtgever of Consument producten/diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken of diensten door Gebruiker worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Gebruiker.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Gebruiker en de Opdrachtgever of Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten gedurende een bepaalde periode.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Dag: kalenderdag.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever of Consument en Gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Opdrachtgever, Consument of Gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden wordt gerefereerd aan bepalingen uit de AVG, tot 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens worden bedoeld.
 
Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, Overeenkomst en Overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en een Opdrachtgever of Consument waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomst en Overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en een Opdrachtgever of Consument, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever of Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan Gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens door Opdrachtgever of Consument. Deze worden pas bindend na bevestiging van de overeenkomst.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst of Overeenkomst op afstand te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst of Overeenkomst op afstand komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever of Consument mogelijk te maken. De door Gebruiker getoonde afbeeldingen, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gebruiker niet.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1 Indien de Opdrachtgever of Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gebruiker is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 
2 Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door Opdrachtgever of Consument voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.
 
3 Gegevens betreffende het aanbod van Gebruiker zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., alsmede (overige) gegevens op de website van Gebruiker zijn voor Gebruiker niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 
5 Opdrachtgever of Consument machtigt Gebruiker om de opdracht door een derde partij, op een door Gebruiker gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.
 
Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst of Overeenkomst op afstand blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst Overeenkomst op afstand dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst of Overeenkomst op afstand wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever of Consument zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst of Overeenkomst op afstand financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever of Consument hierover tevoren inlichten.

4. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Annuleren

1. Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Gebruiker met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 
2. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door Gebruiker gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.
 
3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Gebruiker zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van Gebruiker.
 
4. In principe gaat een workshop onder alle weersomstandigheden door tenzij er sprake is van extreem slecht weer. In dat geval wordt er een nieuwe datum gepland. Wij houden de weersverwachting in de gaten en het is daardoor dus mogelijk dat een workshop last-minute wordt geannuleerd.
 
5. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, behalve producten en diensten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht en die in deze voorwaarden in artikel 10 zijn genoemd.
 
6. De in lid 6.5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 
 • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Gebruiker mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 • bij Overeenkomsten of Overeenkomsten op afstand voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.
 
7.  De Consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 
8.  De in lid 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 
 
Verlengde bedenktijd voor producten en diensten die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 
9.  Indien Gebruiker de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 
10. Indien Gebruiker de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 Bedenktijd Consument
 
1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 
2 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.1.
 
3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Gebruiker hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst of Overeenkomst op afstand alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Artikel 8 - Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
 
1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Gebruiker.
 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 8.1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Gebruiker. Dit hoeft niet als Gebruiker heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 
3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 
5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 9 - Verplichtingen van de Gebruiker bij herroeping

1. Als Gebruiker de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Gebruiker vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Gebruiker aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 
Artikel 11 Prijzen

1. Alle prijzen op de website van Gebruiker zijn inclusief omzetbelasting en verzendkosten, tenzij anders vermeld.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Gebruiker behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever of Consument in rekening te brengen. Gebruiker heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen maar zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst, overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de dan geldende tarieven worden berekend.
5. De opdracht omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk wordt door Gebruiker extra in rekening gebracht en behelst de diensten of producten waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van meerwerk.

Artikel 12 Betaling  

1. Betaling dient vooraf te geschieden op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 
2. Indien Opdrachtgever of Consument in gebreke blijft in de betaling dan is de Opdrachtgever of Consument van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever of Consument is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever of Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 
3. Indien Opdrachtgever of Consument niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever of Consument verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan Gebruiker. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00.
 
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle door Gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever of Consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 
2. De Opdrachtgever of Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever of Consument verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
4. De Opdrachtgever of Consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 
5. Gebruiker heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever of Consument tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.
 
6. Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever of Consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 
Artikel 14 - Levering, oplevertermijnen en verzending
 
1. Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever of Consument aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.

4. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
 
5. Opgegeven leveringstermijnen door Gebruiker gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.
 
6. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Gebruiker zijn.
 
7. Indien Opdrachtgever of Consument wijzigingen in de specificaties wenst of in gevallen als omschreven in artikel 11.5 vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.
 
8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.
 
9. Gebruiker treedt niet eerder in verzuim, dan nadat Opdrachtgever of Consument haar een nieuwe redelijke termijn heeft gegeven om te leveren, minimaal ter hoogte van de oorspronkelijke levertermijn en Gebruiker deze termijn overschrijdt. Dit geldt niet als de overschreden levertermijn Gebruiker niet kan worden toegerekend.
 
7. Verzending is altijd voor risico van de Opdrachtgever of Consument. De verzending geschiedt op de wijze als door Gebruiker aangegeven. Wenst de Opdrachtgever of Consument een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever of Consument.
 
 
Artikel 15 Onderzoek, reclames
 
1. Opdrachtgever of Consument is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Gebruiker daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.
 
2. Indien de Opdrachtgever of Consument niet binnen drie werkdagen na de dag van de levering Gebruiker wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Opdrachtgever of Consument geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclameren.
 
3. Gebruiker dient door Opdrachtgever of Consument in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren, bij gebreke waarvan zijn recht op klagen komt te vervallen. Het door Gebruiker geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever of Consument het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 
4. Indien de klacht naar het oordeel van Gebruiker juist is, zal Gebruiker een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is gratis vervangen, dit ter beoordeling door Gebruiker en pas na terugzending van de goederen waarover geklaagd is door Opdrachtgever of Consument in de originele toestand.
 
5. De Opdrachtgever of Consument dient Gebruiker in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 
Artikel 16 Opschorting en ontbinding
 
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever of Consument de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever of Consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever of Consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Opdrachtgever of Consument bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever of Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 - (Intellectuele) eigendomsrechten

1. Op alle door Gebruiker verstrekte afbeeldingen behoudt Gebruiker alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Gebruiker.
2. Opdrachtgever of Consument betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.
 
Artikel 18 Aansprakelijkheid
 
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 
2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
   
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever of Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 
4. In het geval Gebruiker, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Opdrachtgever of Consument is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Gebruiker inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever of Consument in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

7. Gebruiker staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.

8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.
 
 
Artikel 19 Risico-overgang
 
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever of Consument over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever of Consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of Consument of van een door Opdrachtgever of Consument aan te wijzen derden worden gebracht.
 
Artikel 20 Overmacht
 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen. Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar de Opdrachtgever of Consument, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 
5. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever of Consument is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 Geheimhouding
 
1. Het is mogelijk dat Gebruiker gedurende de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG ten behoeve van de Opdrachtgever of Consument verwerkt. Gebruiker is in dat geval aan te merken als verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG. De Opdrachtgever of Consument is hierbij aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG.1. Gebruiker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals is overeengekomen in de Overeenkomst.
 
2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
3. De Opdrachtgever of Consument geeft Gebruiker toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken van een onderaannemer met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Gebruiker zal de Opdrachtgever of Consument, op diens verzoek, steeds opgave doen van de onderaannemers die Gebruiker inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 
4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
5. Ingeval van vragen over het privacybeleid van Gebruiker, dan kan contact worden opgenomen via mail of tel. 0321 336321.

6. Indien de Overeenkomst eindigt, zal Gebruiker de van de Opdrachtgever of Consument ontvangen persoonsgegevens onverwijld vernietigen, tenzij partijen anders overeenkomen of indien een wettelijke plicht zich hiertegen verzet.

Artikel 22 Beveiliging persoonsgegevens
 
Gebruiker heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
 
 • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • het up-to-date houden van (beveiligings) systemen;
 • een verbod voor werknemers van Gebruiker om gegevens van de Opdrachtgever of Consument op eigen devices te verwerken;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer / Secure Shell (SSL / SSH) technologie.
 
Artikel 23 Datalekken
 
In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens in de zin van artikel 4 lid 12 AVG) zal Gebruiker zich naar beste kunnen inspannen om de Opdrachtgever of Consument daarover onverwijld te infomeren naar aanleiding waarvan de Opdrachtgever of Consument beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 
De Opdrachtgever of Consument zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Gebruiker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
 
Artikel 24 Gebruik persoonsgegevens Opdrachtgever of Consument
 
Opdrachtgever of Consument stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens die hij aan Gebruiker verstrekt, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor facturering van de in de Overeenkomst afgesproken diensten en periodieke direct-marketing ten behoeve van producten en diensten van Gebruiker ook als deze nog geen onderwerp van een Overeenkomst zijn. Indien de Opdrachtgever of Consument bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient de Opdrachtgever of Consument dat schriftelijk of per e-mail aan Gebruiker kenbaar te maken.
 
De Opdrachtgever of Consument mag de persoonsgegevens die Gebruiker over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De Opdrachtgever of Consument heeft het recht Gebruiker te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, tenzij een wettelijke plicht zich hiertegen verzet.
 
Gebruiker zal de persoonsgegevens van de Opdrachtgever of Consument niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens:
 
 • ten behoeve van verzendings- facturerings- en incassoactiviteiten;
 • indien Gebruiker hiertoe wettelijk verplicht is;
 • de Opdrachtgever of Consument uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens te verstrekken;
 • in geval van dringende en gewichtige redenen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Opdrachtgever of Consument daarmee niet onevenredig wordt geschaad;
 • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de Overeenkomst.
 
Artikel 25 Geschillen
 
1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Artikel 26 Toepasselijk recht
 
1. Op elke Overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever of Consument is Nederlands recht van toepassing.
 
 
Artikel 27 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 
1. Gebruiker is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Gebruiker is tussen Opdrachtgever of Consument en Gebruiker van toepassing.
 
 
Dronten, juli 2019.